Artikler udgivet: 2.529

Ord skrevet: 1.355.544

Las os starte en uforpligtende samtale

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Offsiteseo.dk – En del af OffsiteSEO ApS

Disse handelsbetingelser (”Handelsbetingelserne”) fastlægger de nærmere vilkår for OffsiteSEO ApS (”OffsiteSEO”) levering af ydelser tilsine kunder (”Kunden”), og indgår som en integreret del af kontrakten (”Kontrakten”) med Kunden og OffsiteSEO ApS samt eventuelletillægsaftaler.

Aftalen accepteres mundtligt eller skriftligt af Kunden og under anvendelse af disse salgs- og leveringsbetingelser medmindre andet er aftalt med Kunden. Tilbud fra OffsiteSEO ApS er uden forbindende, med mindre andet udtrykkeligt er tilkendegivet. OffsiteSEO er kun forpligtet af ordrer, der af OffsiteSEO er bekræftet på utvetydig måde over for Kunden.

Binding og Opsigelse. Aftaler løber indtil den opsiges af en af partnerne. Herefter gælder den normale opsigelsesvarsel, som er specificeret nedenfor. Opsigelsen skal være skriftlig på mail. Opsigelsesvarsel er løbende måned plus 1 måned efter eventuel bindingsperiode er udløbet.

Rapportering & Kommunikation: Rapportering sker som udgangspunkt ikke medmindre andet er aftalt. Der kan fremsendes et link, eller et log ind, alt afhængig af hvilke produkter der rapporteres på. Aftalen indeholder ikke løbende kommunikation med specialisterne. Vi anbefaler at samle spørgsmål i en mail for at undgå ineffektivitet og spildtid, så vi kan opnå koncentreret og målrettet arbejde ved behov.

Vejledning: OffsiteSEO ApS vejleder kunderne. Det er kundens eget ansvar at holde sig opdateret om lovgivningen. OffsiteSEO kan ikke holdes ansvarlig hverken ved direkte eller indirekte tab når vi vejleder kunder.

Udvikler & Programmering: Aftalen indeholder som udgangspunkt ikke udvikling eller programmering af eksisterende eller ny hjemmeside. Såfremt andet skriftligt aftales, vil dette fremgå af kontraktens side 1.

Garantier: Der gives ingen garantier for bedre placeringer eller flere kunder ved nogen ydelser købt hos OffsiteSEO. Det er dog OffsiteSEOs største og eneste mål, at skabe vækst for Kunden.

Ophavsretten og brugsret til tekster, analyse og arbejde overdrages ikke til Kunden da OffsiteSEO's service er opbygning af eksterne referencer, blogs m.m.

Databehandlingsaftale: Al databehandling foretages i overensstemmelse med vores til enhver tid gældende databehandlings aftale, der anses for vedtaget mellem parterne. Aftalen fremgår af vores hjemmeside Offsiteseo.dk

Rekruttering af medarbejdere som arbejder hos OffsiteSEO er ikke tilladt under aftalens løbetid og 12 måneder herefter. Det gælder jobtilbudindirekte eller direkte, eller henvisninger til jobannoncer eller lignende tilbud som freelance arbejde. Overtrædes denne del, medfører dette en konventionalbod på 150.000 kroner for hver overtrædelse. Ønskes ansættelse af en bestemt medarbjeder, kan HR kontaktes.

Erstatningspligt & Ansvar: For fejl begået af medarbejdere hos OffsiteSEO, som f.eks. Tekstforfatning, sletning af produkter, fejlvejledning eller lignende, accepterer kunden en maksimal erstatningspligt, direkte som indirekte på 50% af det samlede betalte beløb til OffsiteSEO for de seneste 12 måneder, dog maksimalt 200.000 kr. Eftersom linkbuilding strider imod Googles retningslinjer, kan OffsiteSEO ikke gøres ansvarlig for ydelser leveret i forsøg på at skabe bedre placeringer herpå.

Køber kan ikke gøre OffsiteSEO ansvarlig for oppetider og sikkerhed omkring driften af det udviklede. OffsiteSEO forbeholder sig retten til at foretage reparationer, udføre vedligeholdelse eller lignende med driftstop til følge, uden at Kunden kan gøre krav gældende. I sådanne tilfælde tilstræber OffsiteSEO at varsle forud for driftstop.

Case: Ved aftalens indgåelse accepterer kunden, at OffsiteSEO ApS må bruge denne case som reference.

Priser og Levering: Alle priser i denne aftale er angivet ekskl. moms. Medmindre parterne har aftalt en leveringsdato, sker levering senest 30 arbejdsdage efter aftaleindgåelsen. OffsiteSEO vil i langt de fleste tilfælde have emnesider lanceret indenfor 24 timer efter aftaleindgåelse.

Kunden giver OffsiteSEO adgang til Kundens hjemmeside, således at OffsiteSEO har mulighed for at foretage de tiltag, der er nødvendige for at opfylde Aftalen.

OffsiteSEO er ikke ansvarlig over for Kunden for tab, mangler eller forsinkelse, såfremt der ikke er adgang til Kundens IT-system, søgemaskiner, digital infrastruktur eller lignende eller der på anden måde sker nedbrud i IT-systemer eller internetforbindelse.

Reklamations- og undersøgelsespligt: Kunden er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder kunden ikke de anførte frister, fortaber kunden retten til at gøre manglen gældende.

Fakturering og betalingsbetingelser: Aftalen faktureres forud for perioden. Det vil fremgå af kontraktens side 1, om aftalen faktureres månedligt forud, eller årligt forud. Betalingsbetingelserne er netto 8 dage. 1. rykker fremsendes 3 dage efter forfaldsdato, hvorefter der sendes rykkere hver 10. dag med rykkergebyr på 150 kr. OffsiteSEO er endvidere ved forsinket betaling berettiget til et fast kompensationsbeløb på kr. 310,00 pr. gang kunden betaler for sent.

Manglende overholdelse af OffsiteSEOs betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger OffsiteSEO til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. Ved 2. rykker har OffsiteSEO ret til at tilbageholde arbejdet indtil fakturaen er betalt, uden kreditering af fakturaer indtil opsigelsen træder i kraft.

Efter 3. rykker indsendes sagen til inkasso uden yderligere varsel, og i dette øjeblik betragtes aftalen som opsagt med 1 måneds varsel plus løbende måned, dette informeres kunden ikke om. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i Aarhus under anvendelse af dansk ret.

Salg og fusion: I tilfælde af, at OffsiteSEO ApS sælges, fusioneres eller ændrer selskabsform, fortsætter aftalen i det nye selskab på samme vilkår som den underskrevne kontrakt.

Force majeure: OffsiteSEO er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af OffsiteSEOs forpligtelser, såfremt OffsiteSEO kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for OffsiteSEOs kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse, epidemier/pandemier.

I så fald er OffsiteSEO berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, med mindre OffsiteSEO forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

Bankoplysninger

Revolut Bank UAB
IBAN: LT883250016011006374
BIC/SWIFT: REVOLT21
Konstitucijos ave. 21B, 08130, Vilnius, Lithuania

OffsiteSEO ApS

Vi hjælper dig med 100% automatiseret ekstern SEO der kan forbedre din hjemmesides placeringer hos diverse søgemaskiner.

OffsiteSEO ApS

Studsgade 20 1. th., 8000 Aarhus C, Danmark

Fremmøde på addressen kun efter aftale.

Det kan du få med OffsiteSEO
Kontakt os

[email protected]

+45 92 90 10 21

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Lørdag - søndag Lukket